غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

مهندس محمدرضا صبوری

سمت: عضو هیدت مدیره آتلیه طراحی معماری بهنگام

مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل رشته عمران از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

فعالیت ها و سوابق کاری:

ساخت و نظارت ساختمان بهنگام-جنت آباد 1

ساخت و نظارت ساختمان بهنگام-گلها

ساخت و نظارت ساختمان بهنگام-جنت آباد 2

ساخت و نظارت حسینیه یزدی ها